Almazova, Nina. 2020. «Orthios As a Quality of Sound». Philologia Classica 15 (1), 25-36. https://doi.org/10.21638/spbu20.2020.102.