Almazova, N. (2020). Orthios as a Quality of Sound. Philologia Classica, 15(1), 25-36. https://doi.org/10.21638/spbu20.2020.102