Захарова, Е. (2015). Юмор в письмах Аполлинария Сидония. Philologia Classica, 10, 235-244. извлечено от https://philclass.spbu.ru/article/view/7611